กำเนิดพระนามภูริทัต (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 3)

กำเนิดพระนามภูริทัต พญานาคพระโพธิสัตว์

(พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 3)

กำเนิดพระนามภูริทัต

ฝ่ายพระโอรสทั้ง 4 องค์ เมื่อถึงแก่ความรู้เดียงสาแล้ว ท้าวธตรฐพระบิดาทรงประทานยศและราชสมบัติแห่งละ 100 โยชน์ (ก็ตก 1,600 กิโลเมตร) นางนาคมาณวิกา (นาคสาว) พากันแวดล้อมแห่งละ 16,000 ตน เมื่อแบ่งกันแล้วพระบิดาได้เหลือราชสมบัติ 101 โยชน์เท่านั้น พระโอรสทั้ง 3 จะกลับมาเพื่อเฝ้าพระมารดาบิดาทุกเดือน มีเพียงพระทัตตะนาค (พระโพธิสัตว์) ที่มาทุกกึ่งเดือน (ครึ่งเดือน) พระทัตตะนาค ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในนาคพิภพ จึงเสด็จพร้อมกับพระบิดาไปสู่ที่อุปัฏฐากของท้าววิรูปักษ์มหาราช (ท้าววิรูปักษ์คือ 1 ใน 4 จตุโลกบาล เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา) พระองค์ได้กล่าวแม้ปัญหาที่ตั้งขึ้นในสำนักของนาคพิภพนั้น ก็ทรงแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เมื่อท้าวมหาราชวิรูปักข์ พร้อมด้วยนาคบริวารไปยังไตรทศบุรี (วิมานของท้าวสักกะเทวราช) นั่งแวดล้อมท้าวสักกะเทวราช ได้ถกปัญหาขึ้นในระหว่างหมู่เทพทั้งหลาย ซึ่งใครก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ มีเพียงพระทัตตะนาคเท่านั้นที่แก้ได้

ลำดับนั้น ท้าวสักกะพระเทวราชา จึงทรงบูชา พระโพธิสัตว์นั้น ด้วยของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์ แล้วตรัสว่า “พ่อทัตตะ ท่านประกอบด้วยปัญญาอันไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดิน ตั้งแต่นี้ไปท่านจงชื่อว่า ภูริทัต” ตั้งแต่นั้นมาท่านได้ไปสู่ที่อุปัฏฐากของท้าวสักกะเทวราช เห็นเวชยันตปราสาทอันประดับประดาไว้ และสมบัติของท้าวสักกะอันน่ารื่นรมย์ยิ่งนัก เกลื่อนกล่นไปด้วยนางเทพอัปสร ทำความปรารถนาในเทวโลกแล้วคิดว่า “เราจะประโยชน์อะไรด้วยอัตภาพนี้” แล้วกลับไปสู่ภพนาค เพราะความปรารถนาจะไปเกิดในเทวโลก จึงทูลลาพระมารดาและพระบิดาว่า “พระแม่ พ่อ หม่อมฉันจะกระทำอุโบสถกรรม” (การถืออุโบสถศีล)

พระมารดาพระบิดาตรัสว่า “ดีละพ่อ จงทำเถิด ก็เมื่อเจ้าจะทำ เจ้าอย่าไปภายนอก จงกระทำในวิมานอันว่างแห่งหนึ่งในภพนาคนี้แล ก็เมื่อพวกนาคไปข้างนอก ภัยใหญ่ย่อมเกิดขึ้น” (คือให้ทำอยู่ในนาคพิภพนี่อย่าออกไปภายนอกจะเป็นภัยเอาได้) พระโพธิสัตว์ทูลรับว่า “ดีละ แล้วอยู่จำอุโบสถในพระราชอุทยาน ในวิมานอันว่างนั้นนั่นเอง”

ลำดับนั้น เหล่านางนาคมาณวิกาต่างถือเครื่องดนตรีบรรเลงแวดล้อมพระภูริทัต พระองค์จึงทรงคิดว่า “เมื่อเราอยู่ในที่นี้ อุโบสถจักไม่ถึงที่สุด เราจะไปถิ่นมนุษย์ กระทำอุโบสถ” และไม่ได้บอกแก่พระมารดาและพระบิดา เพราะกลัวจะถูกห้าม จึงเรียกภรรยาทั้งหลายของตนมากล่าวว่า “นางผู้เจริญ ฉันจะไปโลกมนุษย์ ขดขนด (เข้าสมาธิ) บนจอมปลวก ไม่ไกลแต่ที่ที่ต้นไทรใหญ่มีอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยมุนา จักอธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ 4 นอนกระทำอุโบสถกรรม เมื่อเรานอนทำอุโบสถกรรมตลอดคืนยันรุ่ง ในเวลาอรุณขึ้นนั่นแล พวกเจ้าผู้เป็นสตรี ถือดนตรีครั้งละ 10 นาง จงผลัดเปลี่ยนกันไปยังสำนักของเรา บูชาเราด้วยของหอมและดอกไม้ ขับฟ้อนแล้วกลับมายังภพนาคตามเดิม” กล่าวดังนี้แล้วเสด็จขึ้นไปขนดบนจอมปลวก แล้วอธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ 4 ว่า “ผู้ใดปรารถนา หนัง เอ็น กระดูก หรือเลือด ผู้นั้นจงนำไปเถิด” แล้วนิรมิตร่างประมาณเท่างอนไถ (งอนไถเป็นชื่อดาวฤกษ์มฆา มี 5 ดวง คือ ดาวงอนไถ ดาวงูผู้ ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวมฆะ หรือ ดาวมาฆะ คนสมัยใหม่มักไม่รู้จัก) นอนกระทำอุโบสถกรรม พออรุณขึ้น นางมาณวิกามาปรนนิบัติพระโพธิสัตว์ตามคำพร่ำสอน แล้วกลับสู่ภพนาค

เมื่อพระโพธิสัตว์กระทำอุโบสถกรรมตามทำนองนี้ ระยะเวลาก็ผ่านไปยาวนาน (จบอุโบสถกัณฑ์)

---------------------


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 
พญานาค จากตำนานสู่ความเชื่อ
ดูรีวิวและช่องทางการสั่งซื้อ << คลิก >> 👇ผู้เขียนอนุญาตให้ Copy หรือ แชร์บทความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองได้ แต่ขอความกรุณาให้เครดิต หรือแนบลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

(ไม่อนุญาตให้จัดพิมพ์หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับ)


#พญานาค #ความเชื่อเรื่องพญานาค #ตำนานพญานาค #พญานาคลุ่มน้ำโขง #พญานาคประเทศลาว #พญานาคเขมร #ศรีสุทโธนาคราช #อนันตนาคราช #ภุชงค์นาคราช #สุวรรณนาคราช #เมืองสุวรรณโคมคำ #เมืองศรีสัตตนาคนหุต

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่บุคคล “เพจ ออฟ ซอร์ส” (PAGE OF SWORDS)